Odjel za hispanistiku i iberske studije

DS HISPANISTIKE - PREVODITELJSKI SMJER

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Studij je ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).

Diplomski je studij hispanistike (prevoditeljski smjer) plod dugogodišnjeg napora i truda nastavnika i studenata reformiranog PDS španjolskog jezika i književnosti. Njegov je primarni cilj bio omogućiti vertikalnu prohodnost studenata na matičnom sveučilištu, a potom, u skladu s društvenim i tržišnim potrebama, obrazovati stručnjake u području prevoditeljstva. Od budućih se studenata ovoga studija očekuju visoke jezične kompetencije, afinitet prema prevođenju i spremnost za izvršavanjem velikog broja zadataka u relativno kratkom zadanom roku. Upisna kvota omogućuje rad u manjim grupama, gdje svaki student ima priliku steći minimum prevoditeljske prakse, što osobito dolazi do izražaja u usmenom prevođenju. Studenti koji dolaze s drugih visokih učilišta polažu razredbeni ispit iz prevoditeljskih kompetencija u oba smjera. 

Tijekom četiri semestra studenti stječu potrebnu praksu i usavršavaju jezičnu kompetenciju iz prevođenja sa španjolskog na hrvatski jezik i obratno u pisanom i usmenom obliku (konsekutivno prevođenje i prevođenje šaptom) kako bi po završetku studija bili spremni za tržište rada. Kolegiji obuhvaćaju različita područja: prevođenje općih, novinskih i znanstvenih tekstova, književno prevođenje, prevođenje u turizmu, prevođenje i podslovljavanje filmova, stručno prevođenje (sudstvo, medicina, tehničke znanosti) i konsekutivno prevođenje. Osim prevoditeljskih kompetencija, studenti stječu znanja iz hrvatskog jezika (lektura, korektura i redaktura teksta) te vještine računalne obrade teksta i vođenja zabilješki neophodnih za prevoditeljski rad. Na teorijskoj razini, studenti upoznaju osnovne teorijske postavke i suvremene pristupe prevođenju, dodatno produbljuju stečena znanja iz semantike, leksikologije i leksikografije te terminologije i terminografije te stječu kompetencije za samostalno izrađivanje glosara i drugih leksikografskih priručnika. Obvezni je dio studijskog programa stručna praksa u IV. semestru, gdje studenti imaju priliku raditi u realnom poslovnom okruženju. 

Strateški su ciljevi prevoditeljskog smjera diplomskog studija hispanistike osiguravanje prevoditeljskog staža tijekom diplomskog studija, dobivanje licence za stručnu obuku te neposredno omogućavanje uvjeta za samostalno obavljanje poslova sudskog tumača, nakon položenog ispita iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.