Odjel za hispanistiku i iberske studije

DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Dvopredmetni diplomski studij hispanistike reformirani je studij ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.).

RED PREDAVANJA u akad. god. 2023./2024., izmjena travanj

IZVEDBENI PLAN

I. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Metodologija znanstvenog istraživanja

Semantika i leksikologija

Španjolska književnost III

Varijante španjolskog jezika

IZBORNI KOLEGIJI

Književni seminar

Književno prevođenje

 

II. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Sociolingvistika

Diskursna pragmatika

Hispanoamerička književnost III

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

IZBORNI KOLEGIJI

Podučavanje španjolskog kao stranog jezika

Kontrastivna frazeologija i paremiologija

III. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Povijest španjolskog jezika

Španjolska književnost IV

Audiovizualno prevođenje

Kinematografija Latinske Amerike

IZBORNI KOLEGIJI

Leksikografija

Konsekutivno prevođenje 

IV. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Diplomski seminar

Diplomski rad

IZBORNI KOLEGIJI

Stručna praksa (prevođenje)

Hospitacije i praksa