Odjel za hispanistiku i iberske studije

DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Dvopredmetni diplomski studij hispanistike reformirani je studij ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.).

RED PREDAVANJA u akad. god. 2022./2023.

IZVEDBENI PLAN

I. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Metodologija znanstvenog istraživanja

Semantika i leksikologija

Španjolska književnost III

Varijante španjolskog jezika

IZBORNI KOLEGIJI

Književni seminar

 

II. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Sociolingvistika

Diskursna pragmatika

Hispanoamerička književnost III

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

IZBORNI KOLEGIJI

Podučavanje španjolskog kao stranog jezika

Kontrastivna frazeologija i paremiologija

III. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Povijest španjolskog jezika

Španjolska književnost IV

Audiovizualno prevođenje

Kinematografija Latinske Amerike

IZBORNI KOLEGIJI

Leksikografija

Konsekutivno prevođenje (neće se izvoditi u ak.god. 2022./2023.)

IV. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Diplomski seminar

Diplomski rad

IZBORNI KOLEGIJI

Stručna praksa (prevođenje)

Hospitacije i praksa